POLITECHNIKA WROCŁAWSKA Wrocław, 2004.09.21
REKTOR

ZARZĄDZENIE WEWNĘTRZNE 48/2004
w sprawie wprowadzenia Regulaminu premiowania pracowników Politechniki Wrocławskiej nie będących nauczycielami akademickimi

Na postawie § 37 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 września 2001 r. w sprawie warunków wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników uczelni państwowych (Dz. U Nr 107/2001 poz. 1182, z późniejszymi zmianami) zarządza się, co następuje:
l. Z dniem 1 października 2004 r. wprowadza się, w uzgodnieniu ze związkami zawodowymi działającymi wUczelni, Regulamin premiowania pracownik ów Politechniki Wrocławskiej nie będących nauczycielami akademickimi, stanowiący załącznik do niniejszego Zarządzenia.
2. Traci moc Regulamin premiowania pracowników nie będących nauczycielami akademickimi w Politechnice Wrocławskiej - ZW 43/2003 z dnia 27 sierpnia 2003 r.
3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia, z mocą obowiązującą od 1 października 2004 r.

prof zw. dr hab. inż.
Tadeusz LutyREGULAMIN PREMIOWANIA
PRACOWNIKÓW POLITECHNIKI WROCLA WSKIEJ NIE BĘDĄCYCH NAUCZYCIELAMI AKADEMICKIMI
Na podstawie § 37 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 września 2001 r. w sprawie warunków wynagradzania za pracę i przyznawania-innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników uczelni państwowych (Dz. U. z 200 l r. Nr 107 poz.1182 z późniejszymi zmianami), ustala się następujące zasady tworzenia i podziału funduszu premiowego oraz przyznawania premii dla pracowników nie będących nauczycielami akademickimi w Politechnice Wrocławskiej.
TWORZENIE FUNDUSZU PREMIOWEGO
§ l
l. W ramach osobowego funduszu płac przeznaczonego na wynagrodzenia pracowników nie będących nauczycielami akademickimi tworzy się dwa rodzaje funduszu premiowego:
- fundusz premiowy na premie regulaminowe,
- fundusz premiowy na premie uznaniowe (motywacyjne),
w wysokości ustalonej przez Rektora, w uzgodnieniu ze związkami zawodowymi, zgodnie z załącznikiem nr l.
2. Wysokość funduszu premiowego uzależniona jest od możliwości finansowych Uczelni.
§, 2'
Fundusz premiowy przyznany do dyspozycji jednostki organizacyjnej niewykorzystany w danym kwartale, przechodzi na kwartał następny, lecz niewykorzystany w danym roku nie przechodzi na rok następny.
§3
Niewykorzystana premia regulaminowa z przyczyn określonych w § 7, powiększa fundusz premiowy na premie uznaniowe danej jednostki.
§4
Premia regulaminowa wypłacana jest zaliczkowo w okresach miesięcznych z dołu, proporcjonalnie dowyp łaconego wynagrodzenia pomniejszonego o nieobecności z powodu choroby lub opieki.
§ 5
Premia regulaminowa i uznaniowa jest składnikiem wynagrodzenia pracownika, który wchodzi do podstawy obliczenia wynagrodzenia za czas choroby oraz zasiłku chorobowego i opiekuńczego.
PRZYZNAWANIE PREMII REGULAMINOWEJ
§6
l. Pracownik nabywa prawo do premii regulaminowej w wysokości ustalonej w załączniku nr l p. l, który:
l) efektywnie i nienagannie przepracował czas pracy, - o.
2) wykonał terminowo wszystkie zadania wynikające z jego indywidualnego zakresu
obowiązków,
3) wywiązał się z przydzielonych mu zadań it1dywidualnych i zespołowych,
§7
l. Pracownik nie nabywa prawa do całości lub części premii przysługującej na dany miesiąc,
jeżeli :
l) nie spełnił choćby jednego z warunków określonych w c-§ ,,6, ._
2) naruszył obowiązujące przepisy w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy lub przepisy
przeciwpożarowe,
3) stawił się do pracy po spożyciu alkoholu lub spożywał alkohol w czasie pracy,
4) opuścił choćby jeden dzień pracy bez usprawiedliwienia,
5) porzucił pracę lub został zwolniony z pracy bez wypowiedzenia z winy pracownika,
6) niewłaściwie użytkował lub nie wykazał należytej dbałości o majątek Uczelni lub powierzone mienie.

2. Brak prawa do premii (części lub całości) stwierdza dziekan /dyrektor/ kierownik jednostki organizacyjnej na podstawie informacji bezpośredniego przełożonego lub z własnej inicjatywy.

W przypadku wyodrębnionych stanowisk kierowniczych decydują:
l) w stosunku do Dyrektora Administracyjnego i dyrektorów /kierowników podległych,
bezpośrednio Rektorowi - Rektor,
2) w stosunku do dyrektorów /kierowników podległych bezpośrednio Prorektorom - właściwi Prorektorzy,
3) w stosunku do zastępców. Dyrektora Administracyjnego i kierowników podległych bezpośrednio Dyrektorowi Administracyjnemu - Dyrektor Administracyjny.
3. O przyczynach pozbawienia premii za dany miesiąc, pracownik, zostaje powiadomiony na piśmie wraz zuzasadnieniem, przez dziekana /dyrektora/ kierownika jednostki organizacyjnej na 7 dni przed terminem wyp łaty premii.
§8
l. Pracownikowi przysługuje prawo odwołania się do Rektora, osobiście lub za pośrednictwem związków zawodowych, od decyzji dziekana /dyrektora/ kierownika jednostki organizacyjnej stwierdzającej brak prawa do premii, w terminie 7 dni od daty otrzymania decyzji.
2. Rektor w ciągu 14 dni powiadamia na piśmie z uzasadnieniem pracownika lub organizację związkową wprzypadku z łożenia przez nią odwołania - o uwzględnieniu lub nieuwzględnieniu odwołania.
3. Kopia decyzji uwzględniająca odwołanie przekazywana jest bezpośrednio do Działu, Spraw Pracowniczych istanowi podstaw ę wypłaty potrąconej premii, przy najbliższej wypłacie wynagrodzeń osobowych.

PRZYZNAWANIE PREMII UZNANIOWE:T (ł\1IOTYWACYJNEJ)
§9
l. Premia uznaniowa może być przyznana pracownikowi, biorąc pod uwagę między innymi:

l) szczególnie wysoką jakość wykonywanej pracy,
2) sumienność, staranność, samodzielność wykazywaną przez pracownika w wykonywaniu
powierzonych mu zadań,
3) wykonywanie zadań dodatkowych,
4) sprawność organizacyjną, dyspozycyjność, w tym gotowość do podejmowania prac
w zastępstwie, >
5) kreatywność, usprawnienia na stanowisku pracy,
6) stosunek do współpracowników oraz osób obsługiwanych,
7) rozmiar absencji, czyli premia nie powinna być przyznawana za okresy niezdolności do pracy z powodu choroby lub opieki.
2. Decyzje w sprawie przyznania premii uznaniowej podejmują dziekani /dyrektorzy/ kierownicy jednostek organizacyjnych wyszczególnieni w załączniku nr, 2, będący dysponentami funduszu premiowego uznaniowego.
Jeżeli indywidualna premia uznaniowa pracownika przekracza trzykrotność stawki premii uznaniowej, kierownik jednostki organizacyjnej zobowiązany jest poinformować Związki Zawodowe, przedstawiając pisemne uzasadnienie.
3. Rektor może przyznać z własnego uznaniowego funduszu premiowego premie wyróżniającym się kierownikom i pracownikom.

WYPŁATA PREMII
§IO
l. Premie dla pracowników wypłaca się łącznie z wynagrodzeniem za dany miesiąc.
2. Dziekani /dyrektorzy/ kierownicy jednostek organizacyjnych są obowiązani przekazywać do Działu Spraw Pracowniczych - Sekcji Płac i Stypendiów (pok113 bud. A-l) do dnia 16-go każdego miesiąca wykazy imienne pracowników, którzy nie nabyli prawa do premii w części lub w całości oraz wykazy pracowników, którym przyznano premię uznaniową. W przypadku pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych i obsługi wykazy te należy składać do l-go każdego miesiąca.
3. Niezłożenie wykazów, o których mowa w ust. 2 w podanym wyżej terminie, upoważnia Sekcję Płac i Stypendiów do naliczenia i wypłaty premii regulaminowej za dany miesiąc w wysokości ustalonej w załączniku nr l p. l.

POST ANOWIENIA PRZEJŚCIOWE I KOŃCOWE
§1l
l. Rektor i związki zawodowe działające w Uczelni mogą uzgodnić w każdym czasie wprowadzenie zmian do niniejszego Regulaminu.
2. Rektor lub związki zawodowe działające w Uczelni mogą na koniec każdego miesiąca, z wyprzedzeniem jednomiesięcznym, wypowiedzieć całość lub niektóre postanowienia niniejszego Regulaminu. W razie nieuzgodnienia w terminie jednego miesiąca nowego, regulaminu premiowania, niniejszy Regulamin przestaje obowiązywać, chyba, że strony przedłużą zakres i termin jego obowiązywania do czasu zako6czenia sporu zbiorowego.
§12
l. Traci moc dotychczasowy Regulamin premiowania pracowników nie będących nauczycielami akademickimi w Politechnice Wrocławskiej ZW 43/2003 z dnia 27 sierpnia 2003 roku.
2. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie, w uzgodnieniu ze związkami zawodowymi działającymi w Uczelni, z mocą obowiązującą od dnia l października 2004 roku.

Wrocław, dnia 17 września 2004 r.

Treść regulaminu uzgodniono ze związkami zawodowymi.
Prof. zw. dr hab. inż.
Tadeusz Luty

Załącznik nr l
do Regulaminu premiowania pracowników
Politechniki Wrocławskiej
nie będących nauczycielami akademickimi

W Uczelni tworzy się dwa rodzaje funduszu premiowego na rok kalendarzowy, według następujących zasad:
l. Fundusz premiowy na premie regulaminowe, z którego Dział Spraw Pracowniczych Sekcja Płac i Stypendiów bezpośrednio nalicza premie indywidualne dla pracowników w wysokości:
a) 8 % od wynagrodzeń zasadniczych, dodatków funkcyjnych i brygadzistowskich pracowników płatnych według stawek miesięcznych,
b) 15 % od wynagrodzeń zasadniczych i dodatków brygadzistowskich pracowników płatnych według stawek godzinowych.
2. Fundusz premiowy na premie uznaniowe (motywacyjne), będący w dyspozycji dziekanów Idyrektorówl kierowników jednostek organizacyjnycą wyszczególnionych w załączniku nr 2, podawany przez Dział Spraw Pracowniczych do wiadomości jednostek na początku każdego kwartału (najpóźniej do lO-go) według stanu zatrudnienia na 1 dzień miesiąca rozpoczynającego dany kwartał, w wysokości:
a) 12 % od wynagrodzeń zasadniczych, dodatków funkcyjnych i brygadzistowskich pracowników płatnych według stawek miesięcznych,
b) 15 % od wynagrodzeń zasadniczych i dodatków brygadzistowskich pracowników płatnych według stawek godzinowych.
3. Rektor tworzy własny uznaniowy fundusz premiowy na premie uznaniowe, wysokości tego funduszu nie ogranicza się.


Wrocław, dnia 17 września 2004 r.

Treść załącznika uzgodniono ze związkami zawodowymi.
Prof. zw. dr hab. inż.
Tadeusz Luty

Strona aktualizowana 04.11.2004
Opracowanie © I-11 Grzegorz Błach