Zatwierdzony przez Dziekana Wydziału Geoinżynierii, Górnictwa i Geologii w dniu 29 maja 2007r.

REGULAMIN

Instytutu Górnictwa Politechniki Wrocławskiej

Rozdział 1. Postanowienia ogólne

§1

Regulamin określa zakres działania i strukturę wewnętrzną Instytutu Górnictwa, zwanego dalej "Instytutem", który działa na podstawie Ustawy z dnia 27.07.2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365 z późn. zm.), zwanej dalej "Ustawą", Statutu Politechniki Wrocławskiej, zwanego dalej "Statutem", Regulaminu Wydziału Geoinżynierii, Górnictwa i Geologii, i innych obowiązujących przepisów.Rozdział 2. Charakterystyka Instytutu

§ 2

1.Instytut Górnictwa jest jednostką organizacyjną Wydziału Geoinżynierii, Górnictwa i Geologii Politechniki Wrocławskiej. Instytut prowadzi działalność dydaktyczną, naukowo badawczą i usługową.
2.W ramach działalności dydaktycznej prowadzonej przez Wydział na kierunku Górnictwo i geologia Instytut realizuje programy studiów na specjalnościach:


3.Instytut spełnia wymogi do nadawania stopnia naukowego doktora w dyscyplinie Górnictwo i Geologia inżynierska ale uprawnień do ich nadawania nie posiada. Uprawnienia takie posiada Wydział Geoinżynierii, Górnictwa i Geologii.
4.Instytut prowadzi działalność naukowo-badawczą w zakresie górnictwa, geoinżynierii i geologii, a w szczególności górnictwa odkrywkowego i podziemnego, odwadniania kopalń, wentylacji kopalń, pożarów podziemnych, ratownictwa oraz bezpieczeństwa i higieny pracy w górnictwie, geodezji i miernictwa górniczego, geoinformatyki, geomechaniki, geotechniki, geologii inżynierskiej, geologii złóż, hydrologii, hydrogeologii, geofizyki jądrowej i radiometrii, transportu kopalnianego, maszyn i urządzeń górniczych oraz ich diagnostyki i zarządzania, inżynierii mineralnej, geochemii, kosmologii, ekonomiki i zarządzania w przemyśle surowcowym, zarządzania produkcją, zarządzania i ochroną środowiska, gospodarki odpadami, rewitalizacji terenów poprzemysłowych, surowców pozaziemskich oraz historii górnictwa.Rozdział 3. Władze Instytutu

§ 3

Władzami Instytutu są Dyrektor i Rada Instytutu.§ 4

1.Instytutem kieruje Dyrektor przy pomocy trzech zastępców.
2.Dyrektorem może być nauczyciel akademicki posiadający tytuł profesora lub stopień doktora habilitowanego, nauczyciel akademicki zatrudniony na stanowisku profesora nadzwyczajnego lub nauczyciel akademicki posiadający stopień doktora, zatrudniony w Uczelni przed dniem 25 maja 2006 r.
3.Dyrektora powołuje i odwołuje Rektor na wniosek Dziekana, po zasięgnięciu opinii Rady Wydziału. Dyrektor powoływany jest na okres kadencji organów Uczelni.
4.Zastępców Dyrektora powołuje i odwołuje Rektor na wniosek Dyrektora, po zasięgnięciu opinii Rady Instytutu.§ 5

1.Do kompetencji i obowiązków Dyrektora należy podejmowanie decyzji w sprawach związanych z działalnością Instytutu, poza zastrzeżonymi dla organów Uczelni i Kanclerza.
2.Szczegółowe kompetencje i obowiązki Dyrektora określone są w § 2.6. Statutu.
3.Decyzje Dyrektora, wynikające z przysługujących mu kompetencji i zakresu obowiązków, są obowiązujące dla całej społeczności Instytutu.
4.Dyrektor może w trybie służbowym uchylić lub zmienić decyzję kierownika jednostki organizacyjnej Instytutu, jeżeli decyzja ta jest sprzeczna z Ustawą, Statutem, Regulaminem Wydziału lub Regulaminem Instytutu bądź narusza ważny interes Uczelni.
5.Dyrektor określa szczegółowe kompetencje i obowiązki każdego z swoich zastępców.
6.Dyrektor może powierzyć wyznaczonym pracownikom Instytutu koordynację niektórych działań związanych z realizacją zadań Instytutu.
7.Od decyzji Dyrektora służy odwołanie do Dziekana w trybie służbowym.
8.Dyrektora, w czasie jego nieobecności, zastępuje wyznaczony przez niego zastępca.§ 6

1.Rada Instytutu jest organem opiniodawczo-doradczym Dyrektora.
2.Skład Rady Instytutu określa § 2.5 ust. 1 i 2. Statutu.
3.Rada Instytutu działa w składzie:

4.Przedstawiciele grup pracowniczych, o których mowa w § 6 ust. 5 wybierani są na następujących zasadach:

 • przedstawiciele pozostałych nauczycieli w liczbie wynoszącej 20-25% składu rady

 • przedstawiciele pracowników niebędących nauczycielami akademickimi w liczbie nie większej niż 15% składu rady.

  5.Kadencja Rady Instytutu trwa cztery lata i pokrywa się z kadencją organów Uczelni
  6.Skład Rady Instytutu na bieżącą kadencję podano w załączniku nr 1.  § 7

  1.Kompetencje Rady Instytutu określa § 2.5 ust. 4 Statutu.
  2.Rada Instytutu, na wniosek Dyrektora, wyraża ponadto opinie we wszystkich sprawach związanych z działalnością Instytutu.
  7.Rada Instytutu może powoływać stałe i doraźne komisje oraz określać ich skład i zadania.
  8.Uprawnienia Rady Instytutu dotyczące nadawania stopni naukowych określa ustawa o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki wraz z późniejszymi zmianami wprowadzonymi w art. 251 Ustawy.  § 8

  1.Posiedzenie zwyczajne Rady Instytutu zwołuje Dyrektor co najmniej raz na dwa miesiące.
  2.Posiedzenie nadzwyczajne Rady Instytutu zwołuje Dyrektor z własnej inicjatywy lub na wniosek co najmniej 1/5 członków Rady w czasie nie dłuższym niż 7 dni od daty złożenia wniosku.
  3.Na posiedzeniach Rady Instytutu, na których oceniany jest Dyrektor, obradom przewodniczy najstarszy wiekiem profesor członek Rady.
  4.Wniosek Rady Instytutu dotyczący odwołania Dyrektora wymaga podjęcia uchwały większością co najmniej 3/4 głosów w obecności co najmniej 2/3 składu Rady.
  5.Szczegółowy tryb zwoływania posiedzeń i tryb pracy Rady Instytutu określa załącznik nr 6 do Statutu.
  Rozdział 4. Organizacja Instytutu.  § 9

  1.Jednostkami organizacyjnymi Instytutu są zakłady. W ramach Instytutu działają również wydzielone laboratoria i pracownie, warsztat mechaniczny oraz komórki administracyjne.
  2.Strukturę organizacyjną Instytutu podano w załączniku nr 2.  § 10

  1.Zakład tworzy, przekształca i znosi Dziekan na wniosek Dyrektora Instytutu zaopiniowany przez Radę Instytutu.
  2.Kierownikiem zakładu może być nauczyciel akademicki posiadający tytuł profesora lub stopień doktora habilitowanego, nauczyciel akademicki zatrudniony na stanowisku profesora nadzwyczajnego lub nauczyciel akademicki posiadający stopień doktora, zatrudniony w Uczelni przed dniem 25 maja 2006 r.
  3.Kierownika zakładu powołuje i odwołuje Dziekan na wniosek Dyrektora Instytutu, po zasięgnięciu opinii Rady Instytutu.
  4.Do uprawnień kierownika zakładu instytutowego należy:

  5.Do obowiązków kierownika zakładu instytutowego należy:


  § 11

  1.W ramach Instytutu działają laboratoria.
  2.Komórki organizacyjne, o których mowa w ust. 1, tworzy, przekształca i znosi dyrektor Instytutu.
  3.Kierownika laboratorium powołuje dyrektor Instytutu spośród nauczycieli akademickich Instytutu lub zatrudnia Rektor na wniosek Dziekana, w przypadku pozostałych pracowników. Tryb odwołania lub zwolnienia jest odpowiedni.
  4.Do uprawnień kierownika laboratorium należy:

  5.Do obowiązków kierownika laboratorium należy:

  6. Wykaz laboratoriów ujęto w strukturze organizacyjnej Instytutu przedstawionej w załączniku nr2.   § 12

  1.W ramach Instytutu działają komórki administracji i obsługi, w tym również komórki obsługi technicznej Instytutu.
  2.Wykaz komórek, o których mowa w ust. 1, ich strukturę oraz zakresy działania i podporządkowanie organizacyjne podano w załącznikach nr 2 i nr 3.
  3.Nadzór nad działalnością komórek administracji i obsługi sprawuje Dyrektor Instytutu przy pomocy swoich zastępców.  Rozdział 5. Zarządzanie mieniem i finansami Instytutu

  § 13

  1.Mienie Instytutu jest wydzielonym mieniem Wydziału.
  2.Dyrektor Instytutu podejmuje decyzje o przekazaniu składników mienia jednostkom organizacyjnym Instytutu i określa formę przekazania.
  3.Uprawnienia Dyrektora Instytutu do podejmowania decyzji w sprawach dotyczących nabywania, zbywania, kasacji i przekazywania składników mienia Instytutu do innych jednostek Wydziału lub Uczelni określa Dziekan w wydanym zarządzeniu, zgodnie z obowiązującymi zarządzeniami Rektora.
  4.Dyrektor Instytutu jest odpowiedzialny za prawidłowe wykorzystanie i zabezpieczenie mienia Instytutu.
  5.Kierownicy jednostek organizacyjnych Instytutu są odpowiedzialni za prawidłowe wykorzystanie i zabezpieczenie mienia przydzielonego kierowanym przez nich jednostkom.  § 14

  1.Instytut prowadzi gospodarkę finansową na podstawie rocznego planu działalności Instytutu i posiadanych środków finansowych, w ramach planu rzeczowo-finansowego Wydziału.
  2.Przychodami Instytutu są:

  3. Dyrektor Instytutu może dokonać podziału części lub całości środków finansowych pozostających w jego dyspozycji, między jednostki organizacyjne Instytutu, po zasięgnięciu opinii Rady Instytutu.
  4. Dyrektor Instytutu jest odpowiedzialny za legalne, celowe i gospodarne wydatkowanie środków finansowych pozostających w dyspozycji Instytutu zgodnie z ustawą o finansach publicznych i ustawą o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych.
  5. Kierownicy jednostek organizacyjnych Instytutu są odpowiedzialni za legalne, celowe i gospodarne wydatkowanie środków finansowych, przydzielonych kierowanym przez nich jednostkom, zgodnie z aktami prawnymi, o których mowa w ust. 4.
  6. Obsługę finansowo-księgową Instytutu zapewniają: komórka finansowa Instytutu i Kwestura Uczelni.
  7. Komórka finansowa dokonuje rozliczeń pomiędzy Instytutem a Kwesturą Uczelni.  Rozdział 6. Pracownicy Instytutu

  § 15

  1.Pracownikami Instytutu są nauczyciele akademiccy oraz pracownicy niebędący nauczycielami akademickimi.
  2.Uprawnienia i obowiązki pracowników, o których mowa w ust. 1, a także zasady zatrudniania i wynagrodzenia oraz rozwiązywania stosunków pracy regulują przepisy Ustawy, Statutu oraz kodeksu pracy.


  § 16

  1.Nawiązanie stosunku pracy z nauczycielem akademickim następuje na podstawie mianowania lub umowy o pracę. Stosunek pracy, na podstawie umowy lub na podstawie mianowania na czas określony, nawiązuje się na okresy czteroletnie.
  2.Stosunek pracy z nauczycielem akademickim nawiązuje Rektor na wniosek Dyrektora Instytutu poparty przez Dziekana.
  3.Wniosek o mianowanie nauczyciela akademickiego po raz pierwszy na stanowisko: profesora zwyczajnego, profesora nadzwyczajnego, adiunkta lub docenta wymaga wcześniejszej uchwały Rady Wydziału.
  4.Mianowanie po raz pierwszy w Uczelni następuje po zakwalifikowaniu w drodze konkursu otwartego, przeprowadzonego na zasadach określonych w § 6.8 Statutu oraz w regulaminie wydanym przez Rektora. Konkurs ogłasza Dziekan po uzyskaniu zgody Rektora.  § 17

  1.Bezpośrednim przełożonym nauczyciela akademickiego jest kierownik jednostki organizacyjnej Instytutu, w której nauczyciel ten jest zatrudniony.
  2.Nie później niż dwa tygodnie przed rozpoczęciem każdego roku akademickiego Dziekan zleca nauczycielowi akademickiemu zajęcia dydaktyczne.
  3.Szczegółowy zakres obowiązków nauczyciela akademickiego ustala jego bezpośredni przełożony.
  4.Nauczyciele akademiccy posiadający tytuł profesora lub stopień doktora habilitowanego mają prawo wyboru tematyki prowadzonych badań naukowych.  § 18

  1.Nauczyciele akademiccy zatrudnieni w Instytucie podlegają okresowej ocenie na zasadach określonych w § 6.13 Statutu.
  2.Oceny nauczyciela akademickiego dokonuje jego bezpośredni przełożony, a ocenę zatwierdza Dziekan.
  3.Dyrektora Instytutu ocenia Dziekan, a ocenę zatwierdza Rektor po zasięgnięciu opinii Rektorskiej Komisji Oceniającej.
  4.Szczegółową procedurę przeprowadzania oceny nauczycieli akademickich określa regulamin wydany przez Rektora.  § 19

  1.Pracownicy niebędący nauczycielami akademickimi zatrudniani są na podstawie umowy o pracę. Umowę zawiera Rektor na wniosek Dyrektora Instytutu, poparty przez Dziekana.
  2.Pracownicy niebędący nauczycielami akademickimi współuczestniczą w realizacji zadań statutowych Instytutu. Szczegółowe zakresy obowiązków tych pracowników opracowują ich bezpośredni przełożeni.  § 20

  Regulamin wchodzi w życie z dniem zatwierdzenia przez Dziekana.

  Załącznik nr 1


  Skład Rady Instytutu Górnictwa


  1.Dyrektor Instytutu dr inż. Jacek Urbański - przewodniczący
  2.Zastępcy Dyrektora Instytutu:

  3.Kierownicy zakładów

  4.Nauczyciele akademiccy posiadający tytuł profesora lub stopień doktora habilitowanego oraz nauczyciele akademiccy zatrudnieni na stanowiskach profesora nadzwyczajnego lub docenta:

  5.Przedstawiciele pozostałych nauczycieli akademickich:

  6.Przedstawiciele pracowników niebędących nauczycielami akademickimi:

  7.Z głosem doradczym emerytowani profesorowie i kierownicy zakładów:  Załącznik nr 2
  Struktura organizacyjna Instytutu Górnictwa


  1.Wykaz zakładów działających w ramach Instytutu:

  2.Wykaz laboratoriów działających w Instytucie:


  Załącznik nr 3
  Wykaz komórek administracji i obsługi technicznej Instytutu Górnictwa
  oraz zakresy działalności tych komórek i ich przyporządkowanie organizacyjne


  1.Sekretariat
  2.Sekcja Administracyjno Finansowa
  3.Asystent Zastępcy Dyrektora ds. Badań naukowych
  4.Asystent Zastępcy Dyrektora ds. Dydaktyki i współpracy z zagranicą
  5.Inżynier ds. Aparatury
  6.Samodzielne stanowisko ds. obsługi audiowizji
  7.Konserwatorzy
  Sekretariat prowadzi obsługę całości spraw administracyjnych Instytutu, Dyrektora Instytutu i jego Zastępców w tym obsługę korespondencji, telefonów, faksu, kopiarki i poczty elektronicznej. Sekretariat prowadzi również obsługę działalności Rady Instytutu, w tym protokołowanie posiedzeń. Przyporządkowanie administracyjne Sekretariatu przedstawiono na schemacie organizacyjnym Wydziału (zał. 2a).
  Sekcja Administracyjno Finansowa prowadzi obsługę finansową Instytutu. Prowadzi dokumentację iewidencj ę wszystkich operacji gospodarczych, sporządza rozliczanie zleceń, dba o egzekwowanie należności. Prowadzi ewidencję składników majątkowych Instytutu. Kontroluje przestrzeganie dyscypliny finansowej. Ściśle współpracuje z Kwesturą Uczelni.
  Asystent Zastępcy Dyrektora ds. Badań naukowych koordynuje działania związane z wnioskowaniem o finansowanie badań naukowych w ramach działalności statutowej, badań własnych i indywidualnych projektów badawczych. Organizuje działania związane z rozliczaniem działalności statutowej.
  Asystent Zastępcy Dyrektora ds. Dydaktyki i współpracy z zagranicą prowadzi prace administracyjne związane z realizacją procesu dydaktycznego w Instytucie. Przygotowuje indywidualne zlecenia prowadzenia zajęć dla pracowników, rozlicza wykonanie pensum dydaktycznego i prowadzi sprawozdawczość w zakresie dydaktyki. Przygotowuje wnioski wyjazdowe i rozlicza koszty służbowych wyjazdów zagranicznych pracowników Instytutu.
  Inżynier ds. Aparatury organizuje działalność związaną z planowaniem, wnioskowaniem irozliczaniem zakup ów aparaturowych. Rejestruje zakupy aparatury i oprogramowania komputerowego. Prowadzi ewidencję i kontrolę merytoryczną oraz gromadzi dokumenty źródłowe związane z nabywaniem i przekazywaniem aparatury. Realizuje inne zakupy na zlecenie jednostek organizacyjnych Instytutu.
  Pracownik zajmujący Samodzielne stanowisko ds. obsługi audiowizji odpowiada za prawidłowe funkcjonowanie sprzętu audiowizualnego oraz jego rozdysponowanie w salach w trakcie zajęć dydaktycznych.
  Konserwatorzy dokonują napraw awaryjnych i prowadzą bieżącą konserwację pomieszczeń i wyposażenia Instytutu.

  Szczegółową strukturę Instytutu wraz z zakresem podporządkowania przedstawia schemat organizacyjny (załącznik 2a)