logo Administracja Instytutu Górnictwa Politechniki Wrocławskiej
Spis telef I-11 [drukuj spis z Word`a]
[Wydział] [Politechnika] [Zakł. socjalny C-9] [Ks.tel.TPSA] [Kody Pocztowe] [Komunikacja MPK] [Aktualne pozycje autobusów MPK wg. GPS ] [Rozkł.jazdy PKS] [Rozkł.jazdy PKP] [Rozkład Lotów W-w] [Plan Wrocławia] [Przel. jednostek miar]


KONTAKT

 
dyrektor instytutu
dr hab. Tadeusz Przylibski, prof.PWr.
zastepca dyr.
ds. badań naukowych
i współpracy z gospodarką
dr Jan Blachowski
zastępca dyr.
ds. współpracy międzynarodowej
dr inż. Gabriela Paszkowska
zastępca
dyr. instytutu
ds. administracyjnych
inż. Jan Ramus
sekretariat
mgr inż. Anna Karp
asystent dyr.
ds. dydaktyki
i współpracy międzynarodowej
koordynator
ds. zamówień publicznych
mgr Marta Puć-Patryło
asystent dyr.
ds. badań naukowych
i współpracy z gospodarką
mgr Marlena Karp
inżynier ds. aparatury
i zaopatrzenia
mgr inż.
Sławomir Hajkiewicz
dział administracyjno-finansowy
Lucyna Budzik
Irena Podolska
 
PRZEDSTAWICIELE
pracowników nie będących nauczycielami akademickimi do Rady Naukowej Instytutu Górnictwa.(wiecej)
zamieszczono 03.10.2008 r.
PRZEDSTAWICIELE
nauczycieli akademickich do Rady Naukowej Instytutu Górnictwa nie będących profesorami i doktorami habilitowanymi. (więcej)
zamieszczono 03.10.2008 r.
Operatorzy GSM-SMS

orange
plus
 
logo Politechniki Wroc.  Komunikat Kwestora nr 3/2010
dotyczący terminów rozliczeń oraz dostarczenia do Kwestury i Działu Spraw Pracowniczych niezbędnych dokumentów finansowych i inwentaryzacyjnych.

W dniu 6 grudnia 2010 roku ukazał się Komunikat Kwestora Politechniki Wrocławskiej nr 3/2010 dotyczący terminów rozliczeń oraz dostarczenia do Kwestury i Działu Spraw Pracowniczych niezbędnych dokumentów finansowych i inwentaryzacyjnych. W piśmie tym, jak corocznie, wprowadzono ścisłe zasady rozliczenia działalności gospodarczej na koniec roku. Przekazanie dokumentów finansowych do administracji Instytutu musi nastąpić co najmniej 3 dni robocze przed terminami zarządzonymi przez Kwestora. Wszystkie działania powinny odbywać się zgodnie z Zarządzeniem Nr 1/11/99 Dyrektora Instytutu Górnictwa Politechniki Wrocławskiej z dnia 2 listopada 1999 r. dotyczącym Zasad prowadzenia i rozliczania działalności badawczej własnej i zleconej. W związku z powyższym zarządzam: więcej...

zamieszczono 09.12.2010 r.
 Zarządzenie Dziekana nr W6/9/08-12
z dnia 14.05.2009 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu zakupów na Wydziale Geoinżynierii, Górnictwa i Geologii Politechniki Wrocławskiej

Na podstawie Zarządzenia JM Rektora Politechniki Wrocławskiej nr 20/2009 z dnia 24 marca 2009 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu udzielania zamówień publicznych Politechniki Wrocławskiej wprowadzam z dniem 14 maja 2009r. regulamin postępowania przy wydatkowaniu środków finansowych na dostawy/usługi, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty wymienionej w art. 4 p. 8 ustawy Pzp (14000Euro), stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.
Regulamin dotyczy postępowania przy zakupach realizowanych na Wydziale Geoinżynierii, Górnictwa i Geologii oraz w Instytucie Górnictwa.

Dziekan
Prof. Lech Gładysiewicz

regulamin zakupów
załącznik 1
załącznik 2a
załącznik 2b
załącznik 3a
załącznik 3b
załącznik 4
załącznik 5
załącznik 6
załącznik 7
załącznik 8

zamieszczono 15.10.2009 r.
logo Politechniki Wroc.  REKTOR-ZARZĄDZENIE WEWNĘTRZNE 2/2009 -->
z dnia 5 stycznia 2009 r. w sprawie określenia wysokości narzutu kosztów pośrednich do zleceń rozpoczynających się w 2009 r.
§1
Na podstawie § 11 ust.7 Regulaminu gospodarki finansowej ustala się w 2009 roku narzut kosztów pośrednich w następującej wysokości: więcej...

zamieszczono 12.01.2009 r.
 Zarządzenie Dziekana nr W6/7/2008
z dnia 28 października 2008 roku w sprawie zmian organizacyjnych w Instytucie Górnictwa

Na podstawie § 2.8 ust. 5 Statutu Politechniki Wrocławskiej oraz zgodnie z opinią Rady Instytutu Górnictwa z dnia 14.10.2008r. wprowadza się następujące zmiany organizacyjne w Instytucie Górnictwa : więcej...

zamieszczono 29.10.2008 r.
logo Politechniki Wroc.  REKTOR-ZARZĄDZENIE WEWNĘTRZNE 17/2008
z dnia 26 marca 2008 r. w sprawie wprowadzenia Trybu udzielania urlopów wypoczynkowych nauczycielom akademickim Politechniki Wrocławskiej

1. Zgodnie z uchwałą Senatu nr 418/29/2005-2008 z dnia 20 marca 2008 r. wprowadza się Tryb udzielania urlopów wypoczynkowych nauczycielom akademickim Politechniki Wrocławskiej, stanowiący załącznik do niniejszego Zarządzenia.
2. Traci moc Zarządzenie Wewnętrzne 9/2002 z dnia 28 marca 2002 r. w sprawie wprowadzenia Trybu udzielania urlopów wypoczynkowych
nauczycielom akademickim Politechniki Wrocławskiej.
3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.
Prof. zw. dr hab. inż. Tadeusz Luty

zamieszczono 02.04.2008 r.
 dot.regulaminu i schematu organizacyjnego Instytutu Górnictwa
Zatwierdzony przez Dziekana Wydziału Geoinżynierii, Górnictwa i Geologii w dniu 29 maja 2007r.
REGULAMIN Instytutu Górnictwa Politechniki Wrocławskiej
Załacznik 2a (struktura organizacyjna-format word)
Regulamin wchodzi w życie z dniem zatwierdzenia przez Dziekana.

zamieszczono 30.05.2007 r.
 dot. ROZLICZEŃ DELEGACJI KRAJOWYCH
1. rozliczenie delegacji musi nastąpić w ciągu 14 dni od jej realizacji,
2. w przypadku wyjazdu służbowego środkami PKP lub PKS do delegacji należy dołączyc bilety.
Dyrektor Instytutu Górnictwa
Politechniki Wrocławskiej
dr inż. Jacek Urbański

zamieszczono 13.04.2007 r.
logo Politechniki Wroc.  Komunikat Kwestora
dotyczący wystawiania oraz przesyłania faktur w formie elektronicznej

Uprzejmie informuję, że w dniu 14 lipca 2005 roku Minister Finansów wydał rozporządzenie "w sprawie wystawiania oraz przesyłania faktur w wersji elektronicznej" (Dz.U. Nr 133, poz.1119). Do czasu spełnienia przez Politechnikę Wrocławską wszystkich wymogów tj. uzyskania certyfikatu bezpiecznego podpisu oraz dostosowania obecnych systemów informatycznych, proszę o poinformowanie wszystkich dostawców, że zgodnie z par.2.1. wyżej wymienionego rozporządzenia, Uczelnia nie wyraża zgody na przesyłanie faktur w formie elektronicznej. Z chwilą spełnienia wymagań określonych w rozporządzeniu wydane zostanie Zarządzenie Rektora, w którym określone zostaną procedury dotyczące wystawiania oraz przesyłania faktur w formie elektronicznej.
Kwestor
mgr inż. Alicja Maniak

zamieszczono 02.08.2005 r.
logo Politechniki Wroc.  REKTOR-ZARZĄDZENIE WEWNĘTRZNE 48/2004
w sprawie wprowadzenia Regulaminu premiowania pracowników Politechniki Wrocławskiej nie będących nauczycielami akademickimi

Na postawie § 37 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 września 2001 r. w sprawie warunków wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników uczelni państwowych (Dz. U Nr 107/2001 poz. 1182, z późniejszymi zmianami) zarządza się, co następuje:
l. Z dniem 1 października 2004 r. wprowadza się, w uzgodnieniu ze związkami zawodowymi działającymi w Uczelni, Regulamin premiowania pracowników Politechniki Wrocławskiej nie będących nauczycielami akademickimi, stanowiący załącznik do niniejszego Zarządzenia.
2. Traci moc Regulamin premiowania pracowników nie będących nauczycielami akademickimi w Politechnice Wrocławskiej - ZW 43/2003 z dnia 27 sierpnia 2003 r.
3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia, z mocą obowiązującą od 1 października 2004 r.
prof zw. dr hab. inż. Tadeusz Luty więcej...

zamieszczono 04.11.2004 r.
logo Politechniki Wroc.  REKTOR-ZARZĄDZENIE WEWNĘTRZNE 6/2004
w sprawie zasad Funkcjonowania Zakładu Usług Socjalnych oraz powołania Rektorsko-Związkowego Zespołu ds.Socjalno-Bytowych

1. Wprowadza się zasady organizacji pracy Zakładu Usług Socjalnych, stanowiące załącznik do niniejszego Zarządzenia Wewnętrznego.
2. W porozumieniu ze związkami zawodowymi powołuje się Rektorsko-Związkowy Zespół ds. Socjalno-Bytowych w składzie:
Dr inż. Andrzej Grzegorczyk - przedstawiciel Rektora - przewodniczący
Mgr inż. Krzysztof Czerski - przedstawiciel NSZZ "Solidarność"
Zdzisława Tarlaga - przedstawiciel Związku Nauczycielstwa Polskiego
Władysław Skalski - przedstawiciel Związku Zawodowego Inżynierów i Techników
3. Zadania Zespołu są następujące:
a) rozpatrywanie odwołań od decyzji dotyczących przyznania świadczeń z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych,
b) rozpatrywanie odwołań od decyzji o przyznaniu miejsc w Domach Asystenta i Doktoranta,
c) rozpatrywanie wniosków o przyznanie świadczeń socjalnych w sytuacjach wykraczających poza uregulowania regulaminowe,
d) wnioskowanie zmian do obowiązujących regulaminów przyznawania świadczeń socjalnych.
4. Związki zawodowe mają prawo delegować do prac w Zespole innego przedstawiciela, w przypadku gdy stały przedstawiciel nie może w nich uczestniczyć, a w sprawach dotyczących emerytów lub rencistów Politechniki Wrocławskiej w pracach Zespołu uczestniczy przedstawiciel Koła Emerytów i Rencistów.
5. Traci moc Pismo Okólne 28/2003 z dnia 26 listopada 2003 r. w sprawie powołania Rektorskiej Komisji ds. Socjalno-Bytowych.
6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia, z mocą obowiązującą od l stycznia 2004 r.
Prof. zw. dr hab. inż. Tadeusz Luty

Zasady organizacji pracy Zakładu Usług Socjalnych-załącznik do ZW 6/2004 (format word)

zamieszczono 09.03.2004 r.


delegacje-stawki
Od 2013 r.
 Dieta - 30,00zł
 Nocleg - 45,00zł
 Ryczałt- 6,00zł
Samochód:
Od 14.11.2007 r.
80% ministerialnej stawki czyli:
 do 900cm30,4171zł
 pow. 900cm30,6686zł

 
Wykaz odległości wg
Samochodowego Atlasu Polski

zatwierdzony przez Dział Transportu Politechniki Wrocławskiej
(zał. do ZW 20/99)
zaktualizowano 18.05.2009 r.
REGULAMIN I-11 (STATUT)
Regulamin Instytutu Górnictwa
Politechniki Wrocławskiej
(format word)


Załacznik 2a do regulaminu
(struktura organizacyjna
format word)


zamieszczono 30.05.2007 r.
REGULAMIN PRACY
Regulamin pracy w Politechnice Wrocławskiej obowiązujący od Grudzień.2010 r.

zamieszczono 17.12.2010 r.
REGULAMIN PREMIOWANIA PRACOWNIKÓW
Regulamin premiowania pracowników w Politechnice Wrocławskiej obowiązujący od 01.10.2004 r.

zamieszczono 04.11.2004 r.
Regulaminy
Załączniki
Wnioski
dotyczące działalności socjalnej (zasiłki, zapomogi i.t.p.) w Politechnice Wrocławskiej
tutaj


zamieszczono 02.003.2004 r.

ostatnia aktualizacja 06 .04.2013 r. Opracowanie © I-11